Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

5378 dafd 500
Reposted fromdivi divi viapsychoviolet psychoviolet
3909 b48f
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viaaynis aynis
asylopath
6931 c513 500
Reposted fromoutoflove outoflove
asylopath
6933 1560 500
Reposted fromoutoflove outoflove
asylopath
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
asylopath
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
asylopath

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
asylopath
asylopath
asylopath
asylopath
Crazy Sunset
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
asylopath
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
asylopath
4118 5d8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
asylopath
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaoutoflove outoflove
asylopath
asylopath
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
asylopath
asylopath
asylopath
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl