Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

asylopath
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viafoodforsoul foodforsoul
Overthinking will destroy your mood. Breathe and let go.
— (via deeplifequotes)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaczoo czoo
2830 edc4
Reposted fromunco unco viaemotionalanorexic emotionalanorexic
3309 e0da 500
asylopath
O, jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— St. I. Witkiewicz - ,,Pożegnanie jesieni"
3220 d6f7

medicinasanguis:

no more words needed

Reposted fromzi zi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
asylopath
6661 5d2e

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
asylopath
5826 c8fb
1885 055d 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viairmelin irmelin
asylopath
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
asylopath


Uncle Night King
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
asylopath
0206 9faa

Cat, Puppy, Hamster

Reposted fromcat-gifs cat-gifs vianiskowo niskowo
asylopath
9800 be3d
Reposted fromcalifornia-love california-love viaaynis aynis
asylopath
4235 c48b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaczoo czoo
asylopath
asylopath
6274 e567 500
Reposted fromlittlestories littlestories viaczoo czoo
asylopath
0919 84cf 500
This lock can be opened with 1 lock ... no matter which one
Reposted fromomnistuss omnistuss viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl