Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

asylopath
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
asylopath
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
Reposted fromlabellavita labellavita vianiskowo niskowo
asylopath
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianiskowo niskowo
asylopath
0032 491d 500
Reposted fromkyte kyte vianiskowo niskowo
asylopath
4025 11dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
asylopath
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
asylopath
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
asylopath
0273 334a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
asylopath
1349 2d17 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
asylopath
1270 5dcd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
asylopath
5374 fb90
Reposted fromstroschek stroschek viatarczyn tarczyn
asylopath
1248 49ce 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
asylopath
3799 24ac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
asylopath
1234 57a2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
asylopath
3851 aa34 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
asylopath
8428 578a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
asylopath
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viablondi blondi
asylopath
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaynis aynis
asylopath
5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie viaaynis aynis
asylopath
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl