Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

5440 d332 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viapsychoviolet psychoviolet
4308 0bd0 500

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Reposted frompanimruk panimruk viapsychoviolet psychoviolet
4005 14db 500
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viapsychoviolet psychoviolet
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viapsychoviolet psychoviolet
7416 7ce6 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viapsychoviolet psychoviolet
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viapsychoviolet psychoviolet
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychoviolet psychoviolet
9013 6ee5 500
0422 0756 500
4747 5875 500
6102 6d03 500
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viapsychoviolet psychoviolet
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaiamdreamer iamdreamer
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaoutoflove outoflove
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viaoutoflove outoflove
Be strong. Live honorably and with dignity. When you don't think you can, hold on.
— James Frey
Reposted fromoutoflove outoflove
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaoutoflove outoflove
2487 2034 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl